Yönetmelik

 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

  ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Başkan: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

  b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

  c) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

  ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

  d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

  e) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

  f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

  g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

  Merkezin amacı

  MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak, ulusal ve/veya uluslararası mesleki yeterlilik kapsamında Yönetim Kurulunca belirlenecek alanlarda mesleki sınav ve personel belgelendirmesi yapmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye’nin kalkınmasına hizmet vermektir.

  Faaliyet alanları

  MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

  b) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

  c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, sertifika programları, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak; ayrıca bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili gerekli malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliği oluşturmak,

  ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim ve sertifika programları sunmak, böylelikle bireylerin iletişimde, yönetimde ve organizasyonda, sosyal yetilerde, mesleki becerilerde yeterli donanıma ve mesleğe sahip olmalarını sağlamak,

  d) Üniversite bölümlerinin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

  e) Üniversite bölümlerine destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları, kurslar, seminerler ve her türlü eğitim, kültür, sanat etkinlikleri ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

  f) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli eğitim çalışmaları yapmak,

  g) Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini; yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek,

  ğ) Kamu kuruluşlarıyla temas ederek, münferiden ya da onlar adına yetkilendirilmiş eğitim ve/veya sınav-belgelendirme merkezi olmak,

  h) İlgili mevzuatı hükümlerine göre seçilen alanlarda personel belgelendirme kuruluşu ve/veya eğitim merkezi olmak,

  ı) Mesleki ve bireysel eğitimi içeren her türlü eğitim programları ve/veya seminerler, kurslar, sertifika programları, konferanslar ve zirve etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve bu maksatla birlikler veya firmalar ile ulusal ve/veya uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek,

  i) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılabilecek her türlü eğitimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmek ve bu anlamda işbirliğinde bulunmak,

  j) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya şube kapatmak,

  k) Merkezin faaliyetlerini yurt dışında yaygınlaştırmak maksadıyla çalışmalar yapmak, bu maksat ile şubeler açmak; kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak olmak veya üye olmak, yurt dışında açılacak üniversitelerin danışmanlığını yapmak, kurucusu veya kurucu ortaklarından olmak,

  l) Merkezin belirlediği standartlara uygun faaliyet göstermek isteyen Üniversite dışı çalışma birimlerinin denetimini yapmak ve akreditasyonunu vermek,

  m) Akademisyenlerin resmi ya da özel-tüzel kişiliklere verebilecekleri danışmanlık ve benzeri tüm hizmetler için eşleştirmeler yapmak ve bunları organize etmek,

  n) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

  Merkezin yönetim organları

  MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

  a) Yönetim Kurulu,

  b) Müdür,

  c) Danışma Kurulu.

  Yönetim Kurulu

  MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın görevlendireceği 4 üye ve Rektör veya Rektörün görevlendireceği 1 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu Başkanının görev süresi ile aynıdır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Üst üste üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildiği usulle görevden alınır.

  (2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez, üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun davetiyle olağanüstü toplanabilir. Tüm kararlar oy çokluğu ile alınır.

  (3) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

  Yönetim Kurulunun görevleri

  MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Merkez yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak.

  b) Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler ve programlar hazırlatmak, araştırma konularında yayınlar yapılmasını sağlamak.

  c) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak, bunların faaliyet konularını belirlemek ve denetimlerini yapmak.

  ç) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit etmek.

  d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.

  e) Program ve önerileri değerlendirmek, bu programların açılıp açılamayacağına karar vermek.

  f) Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını üç aylık dönemler halinde Başkana sunmak.

  g) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

  ğ) Merkezi temsil etmek.

  Müdür

  MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayıyla görevlendirilir.

  (2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürde aranan şartları haiz kişiler arasından müdür yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usulle görevden alınır.

  Müdürün görevleri

  MADDE 11 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır, sözlü ya da yazılı teklif/görüş sunar ancak oy kullanmaz.

  (2) Müdürün görevleri şunlardır:

  a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve onayladığı çalışma programlarını uygulamak, açılan programların yürütülmesini sağlamak,

  b) Her yılın Ağustos ayı sonuna kadar gelecek yılın planlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

  c) Her ay bir önceki ayın faaliyet raporlarını hazırlayıp olağan Yönetim Kuruluna sunmak,

  ç) Her yılın Eylül ayının sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

  d) Yönetimi altındaki birimleri, şubeleri Merkezin amaçları ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek; birimler arasında koordinasyon sağlamak; birimler arası sevk ve idariyi sağlamak, birimlerin denetimini yapmak ve sonucu Yönetim Kuruluna sunmak,

  e) Üniversitenin fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, araştırma merkezleri, koordinatörlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan, Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonunu sağlamak,

  f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu onayından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak; projeler hazırlamak veya hazırlatmak; proje önerilerinde bulunmak; uluslararası kuruluşlarla ve/veya yetkili kişilerle işbirlikleri geliştirmek,

  g) Eğitim programlarının başarıyla ve Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

  ğ) Merkeze gelen istek ve şikâyetleri, proje geliştirme faaliyetleri doğrultusunda değerlendirmek ve analiz etmek; gerekli görülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak, takibini gerçekleştirmek,

  h) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Başkana sunmak,

  ı) Personelin, atama, terfi, ödüllendirilme ve cezalandırılması konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

  Danışma Kurulu

  MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından Üniversite akademik personeli arasından en az 7 üye olmak üzere görevlendirilir. Danışma Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulu ile aynıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevlerinden alınır.

  Danışma Kurulunun görevleri

  MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için değerlendirmeler yapmak, raporlar hazırlamak,

  b) Sürekli eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

  c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli bildirimlerde bulunmak,

  ç) Merkezin 5 inci maddede belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve öneriler sunmak.

  (2) Her yılın Ağustos ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile işbirliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Müdüre teslim eder.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Harcama yetkilisi

  MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre veya Yönetim Kuruluna devredebilir.

  Personel ihtiyacı

  MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Yönetim Kurulunca görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 17 – (1) 17/6/2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.