Danışma Komitesi

Danışma Komitesi Çalışma Esasları

31339 sayılı ‘’Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ‘’ gereği, yönetmelikte, ‘Katılım Esaslı Hayat Sigortacılığı Faaliyetinde Bulunmayan Ve Emeklilik Fonlarının Tamamı Katılım Emeklilik Fonlarından Oluşmayan Şirket ‘’ olarak tanımlanan şirketlerin SEDDK tarafından danışma komitesi olarak akredite edilmiş KTO Karatay Üniversitesi KARSEM den alacağınız hizmetler aşağıda sunulmuştur.


Danışma Komitesinden Alınacak Hizmetler

Yönetmelik gereği, danışma komitesi, fonlarının tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşmayan sigorta şirketi ile, SEDDK dan danışma komitesi oluşturma akreditasyonu almış olan KARSEM arasında yapılacak sözleşme gereği hizmet verecektir.

 • Sözleşme yapıldığında şirketin yönettiği katılım esaslı fonlar komite tarafından incelenecek ve onay verilecektir.
 • Danışma komitesi yeni ürün geliştirme, sistem iyileştirme süreçlerine katkıda bulunacaktır.
 • Katılım esaslı faaliyetler noktasında, politika ve prosedürlerin oluşturmasında katkı sağlayacaktır.
 • Kurumların var olan eski fonlarla ve yeni önerilecek fonlarla ilgili olarak, düzenlenecek tüm formlar, sözleşmeler, poliçeler ve beyan yükümlülüğü gereği oluşturulacak yazılı, sözlü ve dijital metinlere onay verecektir.
 • Şirket faaliyetlerinin katılım esaslarına uyumuna ilişkin soruları cevaplayacak gerekirse alternatif çözümler sunacaktır.
 • Katılım finans alanında ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler hususunda şirket yönetim kuruluna ve fon yönetim kuruluna bilgi verecek ve danışmanlık yapacaktır.
 • Şirket yönetim kuruluna katılım esaslarının uygulanması ve denetlenmesi konusunda danışmanlık yapacaktır.
 • Şirketin var olan fonlar ve sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili ve ürün ve hizmetlerin katılım esaslarına uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin yılda en az bir defa uygunluk görüşü verilecektir.
 • Yılda en az bir kez olmak üzere şirket nezdinde ilgili personele ve yönetime katılım esaslarına ilişkin eğitim verilecektir.
 • Şirkete yılda en az bir kez geniş tafsilatlı bir raporlama yapılacak ve raporlarda şu hususlar yer alacaktır.
 • İlgili yıla ait katılım esaslı fonlar açısından;
  • Sunulan ürün ve hizmetlerin
  • Yatırım, fon ve nakit yönetimi faaliyetlerinin
  • Aktüerya, muhasebe ve raporlama işlemlerinin
  • Hasar yönetimi reasürans işlemlerinin
  • Reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin

  Katılım esaslı sigortacılık ve bireysel emeklilik yönetmeliğine ve bizatihi katılım esaslarına uygun yürütülüp yürütülmediği konuları raporlanacaktır.

 • Danışma komitesi yılda en az bir kere olmak üzere, katılım sertifikası olan veya olmakla yükümlü personele
  • Fıkıh usulü
  • Muamelat fıkhı
  • İslam hukukuna göre sözleşme ve şartları
  • Katılım esaslı sigorta ve bireysel emeklilik uygulamaları
  • Şirket tarafından önerilen diğer konular
  • Danışma komitesi tarafından önerilen diğer konularda eğitim verecektir.

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Uyum ve Uygulama Merkezinden Alınacak Hizmetler

Uyum ve uygulama merkezi üyeleri Türkiye’de sadece KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde beraber bulunan ve dört yıllık lisans eğitimi veren, İslam İktisadi ve Finans Bölümü ile, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünün sektörlerini bilen tecrübeli akademisyenlerinden oluşturulmuştur.

 • Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş, katılım esaslı sigortacılık ve bireysel emeklilik uyum ve uygulama merkezi, yönetmelik gereği şirketlerde kurulan uyum merkezleri yahut şirketler tarafından gerekli sertifikasyonları tamamlanarak belirlenmiş katılım uyum personeli ile karşılıklı çalışacak ve danışma komitesinin etkinliğini artıracak ve onlara yardımcı olacak sekretaryasını yapacaklardır.
 • Katılım esaslı bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin eğitim faaliyetlerini takip ve organize edeceklerdir.
 • Şirketin katılım uyum personeli vasıtasıyla gelecek soruları ve sorunları alacak, kayda geçirecek, danışma komitesinin hızlı ve etkin karar vermesini sağlayacak şekilde ön hazırlığını, araştırmalarını yapacak ve dosyalayacaktır.
 • Danışma komitesi ile şirket arasındaki yazışmaları, kararları muhafaza edecek, tasnif ve klase edecektir.
 • Alınan kararların gerektirdiği faaliyetleri takip edecek ve kaydedecektir.
 • Ürün ve hizmet geliştirme süreçlerine katkı sağlayacaktır.
 • Raporlama ve veri paylaşım sürecine katkı sağlayacaklardır. (hasar yönetimi, aktüerya, reklam tanıtım faaliyetleri gibi)
 • Katılım esaslı ürün ve hizmetleri izleyecek ve şirketin katılım uyum personeli ile koordineli olarak denetim noktaları oluşturacaklardır.
 • Risk değerlendirmesi yapacak, denetim, talep ve şikâyet sonucu oluşan tespitleri değerlendirecek ve hem danışma komitesine hem de komite istediği takdirde şirket yönetimine bilgi vereceklerdir.
 • Şirket faaliyetlerinin katılım esasları ile uyumlu olmamasından veya yanlış algılanmasından kaynaklanan itibar ve müşteri kaybı gibi olumsuzluklara yol açmamak için katılım risk stratejileri belirleyecek ve tarafları bilgilendirecektir.
 • Ulusal ve uluslararası alanda ilgili şer’i kararları ve standartları takip edecek ve hem danışma komitesini hem şirketi bilgilendirecektir.

Danışma Komitesi

Danışma Komitesi Üyelerimiz şu isimlerden oluşmaktadır.

 • Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
 • Doç. Dr. Necmettin GÜNEY
 • Âdem YÖNDEN

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

1943 yılında Balıkesir’de doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra imam hatip lisesini ve genel liseyi bitirdi. 1970 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Balıkesir’de kısa bir süre serbest avukatlık yaptı. Balıkesir Merkez Vâizliği ve Çanakkale-Bozcaada müftülüğü görevlerinde bulundu.

3

1975 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ne İslâm Hukuku, Fıkıh Usulü ve Türk Medeni Hukuku öğretim üyesi oldu. 1978 yılında Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’ne geçti. 1983 yılında Ankara Üniversitesi. İlâhiyat Fakültesi’nde ‘İslam Hukukuna Göre Alım Satımda Kâr Hadleri’ konulu tezle doktorasını tamamladı. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent oldu. 1988 yılında doçent, 1995 yılında profesör unvanını kazandı.

Halen Konya KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Katılım finans ve sigortacılığı alanındaki çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve danışma kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. İslam Hukuku, İslam İktisadı ve İslami Finans alanında yayınlanmış çeşitli eserleri ve çok sayıda makale, bildiri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.


Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY

1981 Konya doğumludur. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında aynı fakültede İslam hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. İslam Hukuku anabilim dalında 2006’da yüksek lisans tezini, 2013 yılında ise mali muâmelat (garar yasağı) konusundaki doktora tezini tamamlamış ve yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2020 yılında doçent unvanını almıştır.

Doktora çalışması devam ederken Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden (açık öğretim) mezun olmuştur. 2009’da New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’nde bir yıl süreyle ve 2018’de Cidde’de bulunan İslam Kalkınma Bankasına bağlı IRTI’de iki ay süreyle misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca Suriye, Ürdün, Libya ve Malezya’da kısa süreli araştırmalarda bulunmuştur. İslam hukuku, İslam iktisadı ve Katılım finans alanlarında çok sayıda kitap ve yayını bulunmaktadır.

Hâlen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans bölümünde misafir öğretim üyesi olarak derslere girmektedir.

İyi derecede Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Adem YÖNDEN

1981 yılında Tokat’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat’ta tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (2006) lisans ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı” yüksek lisans (2019) programı mezunudur.

2008 – 2012 yılları arası Albarakatürk Katılım Bankası Tokat şubesinde, 2012-2013 yılı Ing Bank Tokat şubesi Bireysel Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2013-2017 yılları arasında Albarakatürk Katılım Bankası Çorum şubesinde Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak çalışmış ve 2017 Ekim ayından itibaren Albarakatürk Katılım Bankası Konya Yeni Toptancılar şubesinde müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır.

2012 yılında Teknik Personel Yeterlilik Sertifikası (SEGEM), 2016 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi Sertifikası (BES), 2019 yılında SPL-Düzey 1 Lisansı belgeleri bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Uyum ve Uygulama Merkezi

Amaç

Danışma komitesi teşekkül ettirildikten sonra, danışma komitesinin etkinliğini artırmak ve komiteye destek sağlamak üzere üniversitemiz bünyesinde, yönetmeliğe uygun olarak ‘’Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Uyum ve Uygulama Merkezi ‘’ kurulmuştur.

Katılım uyum birimi Yönetmelikle belirlenen görev ve sorumluluklarını ifa ederken aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde görevini icra eder.

 • Katılım Risk Yönetimi Fonksiyonu; faaliyetlerin katılım esasları ile uyumlu olmamasından veya yanlış algılanmasından kaynaklanan, itibar ve müşteri kaybı gibi olumsuz sonuçlara yol açan durumları önlemek amacıyla aşağıda yer alan faaliyetler icra edilir.
  • Katılım risk stratejisinin belirlenmesi,
  • Katılım risklerinin tespit edilmesi ve değerlendirmesi,
  • Katılım risklerinin yönetilmesi ve varsa kaybı telafi edici önerilerde bulunulması,
 • Katılım Gözetim Fonksiyonu; faaliyetlerin katılım esasları ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer alan faaliyetler icra edilir.
  • Katılım esaslı ürün ve hizmetleri izlemek,
  • Faaliyetlerin danışma komitesi kararları ile uyumluluğunu gözetmek,
  • Denetim, talep ve şikâyet sonucu oluşan tespitleri değerlendirmek, iv) Veri paylaşımı ve raporlama süreçlerine katkı sağlamak.
 • Katılım Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu; faaliyetlerin sürekliliğini ve geliştirilmesi sağlamak amacıyla aşağıda yer alan faaliyetler icra edilir.
  • Danışma komitesi sekretaryasını yürütmek,
  • Danışma komitesine arz edilecek konulara ilişkin gerekli araştırmayı yapmak, bilgi ve belgeleri toparlamak, kararları muhafaza etmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,
  • Ürün ve hizmet geliştirme süreçlerine katkı sunmak,
  • Ulusal ve uluslararası alandaki ilgili şer’i kararları ve standartları takip etmek.

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Uyum ve Uygulama Merkezi

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Uyum ve Uygulama Merkezi aşağıdaki isimlerden meydana gelmiştir.

 • Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ERGUN- İslam iktisadı ve Finans bölümü
 • Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ERGUN- İslam iktisadı ve Finans bölümü
 • Dr. Öğretim Üyesi Kamola BAYRAM -İslam İktisadı ve Finans Bölümü
 • Öğretim Görevlisi Zarina OFLAZ -Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü
 • Öğretim Görevlisi Melahat KARADAĞ -İslam İktisadı ve Finans Bölümü

İslam İktisadı ve Finans Bölümü

Son on yıl içinde yaşanan finansal krizler ekonomi ve finans alanında yeni arayışlara yöneltmiş ve faizsiz ekonomi ve finans sistemi birçok ülke ve araştırmacı tarafından gündemlerine alınmıştır. Özellikle İslam ekonomisi ve finansı üzerine yöneltilen bu sorgulamalar bu alanın gelişmesini dolayısıyla bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. 1974 yılında İslami Kalkınma Bankası’nın kurulmasını takiben kurulmaya başlayan İslami bankalar günümüzde, yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Son beş yılda yıllık ortalama %17 büyüme kaydeden küresel İslami finans sektörünün önümüzdeki 5 yıllık dönemde de %19 büyüme oranı ile büyümeyi sürdüreceği ve 2019 yılında ise 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye´de İslami bankacılığın pazar payını şu anki yüzde 5,9 seviyesinden 2023´te yüzde 15´e çıkacağı tahmininde bulunan raporda, bu pazar payının 180 milyar dolarlık sektör büyüklüğü anlamına geldiğine de dikkat çekilmektedir.

İslami ekonomi anlayışı ve yeni teknolojilerin yaygın hale gelmesi ve sermaye birikiminin gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu dolayısıyla da İslami finans sistemi başta İngiltere olmak üzere Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri bu sistemi mercek altına almak üzere çalışma grupları oluşturmakta ve bu sistemi ayrıntılı olarak incelemektedir. Dünya genelinde İslami finans alanında 40’a yakın üniversite İslami finans yüksek lisans programları sunmaktadır. Eğitimlerin çoğunluğu yüksek lisans seviyesinde verilmektedir. Buna karşılık bazı finans yüksek lisans programlarında İslami finans/İslami bankacılık seçimlik dersleri de opsiyon olarak sunulmaktadır. Bu dersler sayesinde konvansiyonel bankacılar da İslami finans alanında eğitim alabilmektedir. Buna ek olarak, MBA programlarında İslami finansın ticari uygulamalarını kapsayacak şekilde vaka çalışmaları sunulmaktadır.

Bu gelişmeler ışığında KTO Karatay Üniversitesi "İslam Ekonomisi ve Finans" bölümünü lisans düzeyinde açarak, ülkemizde bu alanda ilmi olarak yeni bilgiler üretecek, araştırmalar yapacak ve ortaya çıkacak nitelikli insan kaynakları ihtiyacını karşılayacaktır. Kamu sektörünün de üç katılım bankasıyla katkı sağlayacağı sektör, ülke çapına yayıldığı zaman, sektörün dayandığı İslâmî ticaret ve ekonomi esaslarını bilen ve konvansiyonel banka yapılarını da tanıyan araştırıcılara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle bölümümüz mezun vereceği süreçte, alanın eleman ihtiyacının daha da artacağı öngörülmektedir.


Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Lisans Programı ile, Sigorta sektörünün ülkemizde gösterdiği büyüme ivmesine ve sosyal güvenlik alanındaki değişim ve dönüşüme cevap verilebilmesi açısından bölümümüzün en temel amacı her iki alanda da nitelikli uzmanlar yetiştirmektir. KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik” Lisans Programı’nın ana amacı, öğrencilerine lisans düzeyinde sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarında gerekli akademik bilgileri kazandırmaktır.