Kalite Politikamız

Mesleki Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde etkili işgücü istihdamına katkı sağlamak ve ulusal yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için ;

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatlarına ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak faaliyet göstermek,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun hareket etmek ve talepleri zamanında karşılayarak sürdürülebilir hizmet sağlamak,
 • Herkese adil, tarafsız, eşit sınav ve belgelendirme hizmeti sunmak,
 • Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda kişi veya kuruluşlara yönelik tüm bilgi, belge ve kararların güvenliğini ve gizliliğini sağlamak,
 • Hizmetlerimize erişimde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmamak,
 • Çevre ve insan sağlığına duyarlı hareket ederek, riskleri ortadan kaldırmak,
 • Çalışanlarına eğitimler düzenleyerek sürekli gelişimine katkı sağlamak,
 • Alanında uzman kadrosuyla sektörde güven veren, değişim ve yeniliklere açık, iç denetimi sürekli olan bir kurum olmaktır.
 • Ölçme ve Değerlendirme Politikası;
  • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
  • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak,
  • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlanmak,
  • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
  • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak,
  • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve gereken tüm kaynakları temin etmek.
 • Fırsat Eşitliği Politikası;
  • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
  • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanmak,
  • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,
  • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak.
 • Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Politika;
  • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlanmak,
  • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak.
 • İç Doğrulama Politikası;
  • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
  • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
  • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
  • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika;
  • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
  • Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
  • Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini sağlamak,
  • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
  • Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini sağlamak,
  • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
  • Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikası;
  • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
  • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlanmak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmek,
  • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulmak,
  • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerini sağlanmak amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,
  • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
  • Güvenli çalışma sistemlerinin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulmasını sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanmasını ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak.
 • Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası;
  • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
  • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,
  • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak ve uyum eğitiminin; uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını kapsamasını sağlamak,
  • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını sağlamak,
  • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak.
 • Belgelerin Kötüye Kullanımını Engellemeye Yönelik Politika;
  • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesini sağlamak,
  • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,
  • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak,
  • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak.
 • Uygun Olmayan Faaliyetlere Yönelik Politika;
  • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Tarafsızlığın Sağlanması ve Her Türlü Çıkar Çatışmasının Önlenmesine Yönelik Politika;
  • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini sağlamak,
  • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesini ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
  • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesini sağlamak,
  • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınmasını sağlamak,
  • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak.